Положення про бакалаврський мінімум

1. Загальні положення

1.1. Бакалаврський мінімум для студентів напряму “Кіно-, телемистецтво” спеціалізації “Кіно-, телеоператорство” є практичними творчими екранними роботами, здійсненими у форматі відеофільму, які вони виконують на 2 і 3 курсі як курсові роботи і на четвертому курсі як  випускні кваліфікаційні (бакалаврські) роботи.

1.2.    Роботи виконуються  студентами операторами спільно зі студентами режисерами або самостійно.

1.3. В окремих випадках, якщо кафедра за поданням художнього керівника курсу  визнає це доцільним, творчі роботи студентів операторської спеціалізації можуть виконуватися спільно із студентом (студентами) інших навчальних закладів мистецького спрямування.

1.4. Робота бакалаврського мінімуму складається з теоретичної та практичної частин. Метою теоретичної частини є розробка і затвердження художнім керівником літературного і режисерського сценаріїв, створення операторської експлікації, схем освітлення, операторських знімальних карт тощо.

Усі теоретичні розробки по роботі мають завершитися зйомкой і створенням відеороботи.

1.5. Курсові і випускна кваліфікаційна (бакалаврська) робота виконується українською мовою. Якщо хтось з героїв в документальному кіно або телепередачі не володіє українською мовою, проводиться обов’язкове субтитрування українською мовою.

1.6. Відеороботи повинні мати належно оформленні титри з назвою університету, інституту, кафедри, назвою роботи, призвищ оператора, художнього керівника, режисера сценариста тощо.

 

2. Організаційно-методичне забезпечення

2.1. Керівником роботи призначається художній керівник курсу.

2.2. Тематику і жанр курсової роботи студент обирає самостійно. Це може бути ігровий, документальний, в т. ч. відеопортрет цікавої людини, науковопо-пулярний фільм або роботи інших видів і жанрів (за узгодженням з художнім керівником).

Тривалість роботи для другого курсу: 5 -10 хв., для третього до 15 хв., для четвертого до 20 хв.

 

3. Технічний формат курсових і випускних кваліфікаційних (бакалаврських) робіт

3.1. Відероботи студентів представляються у форматі DVD-video, PAL  або у медіаконтейнері AVI (Відео стандартної чіткості 720 х 576 пк.). Відео високої чіткості компресується з використанням кодеку Н.264. Роботи подаються на дисках – DVD, у кількості 2 шт.

 

4. Теоретична частина

4.1. Теоретичну частину випускної кваліфікаційної (бакалаврської) становлять документи, оформлені в спеціальній папці:

І. Обов’язкові документи:

⋅ введення;

⋅ заявка;

⋅ літературний сценарій;

⋅ режисерський сценарій;

⋅ операторська експлікація;

⋅ операторськи знімальні карти;

⋅ розкадровки;

⋅ висновки;

⋅ додатки (списки використаної музики, архівних матеріалів тощо).

⋅ відгук художнього керівника і зовнішня рецензія на випускну кваліфікаційну роботу (для 4 курсу).

ІІ. Документи, які можуть подаватися:

⋅ монтажний лист;

⋅ дикторський текст або закадровий авторський коментар;

⋅ звірені з “ефірним” варіантом розшифровки “синхронів” до документальних робіт;

⋅ фотопроби акторів;

⋅ проби гриму, костюмів;

⋅ фотографії об’єктів зйомки;

⋅ визивні листи;

⋅ списки знімальної групи;

⋅ технічні розробки;

⋅ фотокадри з фільму.

 

5. Вимоги до оформлення тексту роботи

5.1. Загальні вимоги

5.1.1. Текст ДР повинен бути виконаний у комп’ютерному варіанті за допомогою текстового редактора.

5.1.2. Параметри тексту  повинні бути наступними:

⋅ формат аркуша А4 (210х297) (допускають відхілення, що, не більше 5 мм);

⋅ поля: зверху і знизу – 20 мм, ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм;

⋅ шрифт Times New Roman розміром 13 пт;

⋅ міжрядковий інтервал – одинарний;

⋅ вирівнювання тексту – по ширині аркуша;

⋅ перший рядок абзацу – зі стандартним відступом -1.27 мм.

5.1.3. Рамку і штамп на аркушах малювати не потрібно.

5.1.4. Текст ДР розбивається на частини, розділи і підрозділи відповідно до вимог п.1. Текст кожної частини і кожного розділу варто починати з нової сторінки. Тексти підрозділів відокремлюються від попереднього тексту тільки заголовками.

5.1.5. Заголовок частини пишеться прописними буквами і має наступні параметри: 16 пт, напівжирний, відступ – 0, по центрі, інтервал після – 12 пт.

5.1.6. Заголовок розділу пишеться малими літерами (крім першої) і має наступні параметри: 15 пт, напівжирний, відступ – 0, по центрі, інтервал до – 12 пт, інтервал після – 6 пт.

5.1.7. Заголовок підрозділу пишеться малими літерами (крім першої) і має наступні параметри: 14 пт, напівжирний, відступ – 1.27, по лівому краї, інтервал до – 12 пт, інтервал після – 6 пт.

5.1.8. Перенос слів у заголовках не допускається. Крапки наприкінці заголовків не ставляться. Підкреслювати заголовки не треба.

5.1.9. Введення і висновок не мають номера, всі інші частини, розділи і підрозділи нумеруються арабськими цифрами. Номер розділу складається з номера частини і порядкового номера розділу усередині частини, розділених крапкою. Номер підрозділу складається з номера частини, номера розділу і номера підрозділу, розділених крапками. Між номером і заголовком ставиться крапка.

5.1.10. Сторінки тексту нумеруються в правому нижньому куті арабською цифрою в режимі “Вставка номеру сторінок” редактори Word.

5.1.11. Посилання на літературні джерела виконуються вказівкою його номера в списку літературі, що ставиться в прямокутних або косих дужках.

5.2. Брошюровка тексту

5.2.1. Текст ДР брошурується в наступній послідовності:

⋅ титульний аркуш;

⋅ зміст;

⋅ введення;

⋅ заявка;

⋅ літературний сценарій;

⋅ режисерський сценарій;

⋅ операторська експлікація;

⋅ операторські знімальні карти;

⋅ розкадровки

⋅ висновок;

⋅ використані матеріали;

⋅ додатки

5.2.2. Нумерація сторінок починається з титульного аркуша, номер 1 на якому не проставляється,  аркуш завдання має номер 2 і т.д.

5.2.3. Для випускної кваліфікаційної роботи текст повинен бути переплетений (книжкове плетіння).

5.2.4. Відгук керівника і зовнішня рецензія вкладаються в диплом.

 

6. Зберігання і оцінювання робіт

6.1. Відеокопія формату DVD випускної кваліфікаційної (бакалаврської) роботи подається студентом на кафедру разом з теоретичною частиною (див. п. 5-2) не пізніше, ніж за 4 дні до призначеної дати передзахисту.

6.2. Студенти, які вчасно не подали повністю оформленої теоретичної частини або відеокопії зазначеного формату, до передзахисту не допускаються.

6.3. Завершена випускна кваліфікаційна (бакалаврська) робота з відгуком художнього керівника і зовнішньою рецензією подається на попередній захист бакалаврських робот.

6.4. В разі низького художнього рівня випускна кваліфікаційна (бакалаврська) робота може бути недопущена до Державних іспитів.

Якщо члени кафедри вважають, що зауваження по випускній кваліфікаційній (бакалаврській) роботі можуть бути виправлені студентом в найближчий час – йому дається час на їх усунення.

6.5. Після виправлення студентом всіх зауважень по роботі, художній керівник доповідає завідувачу кафедри, а потім передає її з усіма необхідними документами до Державної екзаменаційної комісії для подальшого захисту.

6.6. Відеокопії і теоретичні частини бакалаврських робот зберігаються на кафедрі до закінчення студентами університету, після чого передаються в архів.

6.7. У разі виникнення в процесі підготовки та захисту бакалаврських робот проблемних ситуацій, не передбачених цим Положенням, вони оперативно розв’язуються кафедрою на підставі чинних положень про вищу школу.